Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

[1] Hernádi Péter e.v. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Timaffy László utca 2/A 3/6., ev. nyilvántartási száma: 56737178), mint tolmácsolási, fordítási és lektorálási tevékenységet végző szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) a tevékenységi körében megkötött vállalkozási, szolgáltatási szerződések általános szerződési feltételeit (továbbiakban: „ÁSZF”) jelen okiratban rögzíti a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:77-6:81.§§-i alapján.

[2] Jelen általános szerződési feltétel annak kiállítását követően (időbeli hatály) a szolgáltató által megkötött azon vállalkozási/szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan hatályos, melyek esetében azt a Szolgáltató a szerződő féllel előzetesen ismertetett annak megismerését lehetővé tette, és amelyet a szerződ fél elfogadott (tárgyi hatály).

[3] Jelen ÁSZF-től való bármely eltérés abba az esetben érvényes, ha azt a felek egyedileg megtárgyalták, és abban előzetesen a felek írásban vagy a címzett által visszaigazolt elektronikus levélben megállapodtak.

II. A szolgáltatás tárgya

[4] A szolgáltatási szerződés tárgya a Szolgáltató által végzett fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatás a megrendelő által meghatározott formátumban és az általa szolgáltatott forrásanyag alapján. Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai tudással és hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

[5] A forrásanyag helyességéért, jogszerűségéért, tartalmi, szakmai megfelelősségéért a Megrendelő felel, e körben a Szolgáltató felelősségét a felek kizárják.  

[6] Fordításnak minden olyan szolgáltatás, amelynek során az elektronikus vagy papír alapú forrásnyelvi szöveg célnyelvre való átültetése elektronikus vagy papír adathordozóra történik.

[7] Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek során egy szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg vagy írott szöveg célnyelvre való átültetése szóban történik.

[8] Lektorálásnak minősül a fordítás lektor általi ellenőrzése a célnyelv követelményeinek megfelelően. Ez magában foglalja a helyesírás, nyelvtan, nyelvhelyesség, stílus, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzését.

[9] Hiteles fordítást a Szolgáltató csak a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályokkal összhangban végez és végezhet (cégkivonat, valamint cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok az Európai Unió bármely hivatalos nyelvére történő fordítása esetén). Minden esetben a megrendelő kötelessége és felelőssége ellenőrizni, hogy a Szolgáltató által készített ún. hivatalos (záradékolt) fordítást elfogadja-e az adott (magyar, európai uniós vagy egyéb külföldi) hatóság. Megbízott ilyen okokból felmerülő reklamációkat nem tud elfogadni.

III. Megrendelés és annak visszaigazolása

[10] A Szolgáltató által adott árajánlat megrendelésre, szolgáltatás nyújtására nem kötelez. A Megbízott által kiállított ajánlat, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatot, korlátozást nem tartalmaz, úgy a kiállítástól számított 30 napig hatályos érvényes.

[11] A szerződés akkor jön létre, amennyiben az ajánlatot a Megrendelő határidőben és teljeskörűen elfogadja. Az ajánlat elfogadása kizárólag akkor hatályosul, ha az aláírt és személyesen, e-mailben, postai úton vagy online módon átadott illetve elküldött megrendelés vagy elfogadó nyilatkozat átvételét a Szolgáltató igazolható módon írásban, vagy online módon visszaigazolja, ennek hiányában a szerződés nem jön létre.

[12] Az olyan megrendelés vagy nyilatkozat, mely az ajánlattól eltérő feltételt vagy feltételeket tartalmaz, nem minősül megrendelésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, az csupán egy új ajánlat, melyet ez esetben a Szolgáltatónak kell az előző pontban írtak szerint elfogadnia.

[13] A Megrendelésnek – amennyiben az ajánlat más lényeges adatot nem tartalmaz – szükségszerűen a következő adatokat kell tartalmaznia:
– fordítás forrás- és célnyelve,
– teljesítési határidő, fordítás célja,
– megrendelés időpontja,
– elkészült fordítás átvételi módja,
– szolgáltatási díj és fizetési feltételek.

A fordítás célja lehet tájékozódás, nyilvános felhasználás, hivatalos fordítás, illetve bármely olyan cél, amelyre a fordítás elkészítéséhez tekintettel kell lenni. Ha a Felek erről külön nem rendelkeztek, a Szolgáltató az általános tájékoztatás céljainak megfelelő minőségben készíti el a fordítást.

[14] A tolmácsolási szolgáltatásra vonatkozó Megrendelőlapon minimálisan a következő adatoknak kell szerepelniük:
– tolmácsolás fajtája (konszekutív tolmácsolás, kísérő tolmácsolás, fülbesúgás),
– helyszíne, várható időtartama,
– tolmácstechnika,
– tolmácsolási díj,
– fizetési feltételek.

IV. A szolgáltatás díjazása és teljesítése

[15] A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékét a terjedelem, a fordítás nyelve, a kapcsolódó szolgáltatások (lektorálás, hivatalos fordítás, kiadványszerkesztés stb.) és a teljesítési határidő alapján határozza meg.

[16] Fordítási szolgáltatás esetén a terjedelem kiszámítása a forrásnyelvi szöveg szóközökkel kiegészített karakterszáma alapján történik, azonban a Szolgáltató a Megrendelővel való előzetes megállapodás alapján más elszámolási egységet vagy egyedi szolgáltatási díjat is jogosult meghatározni.

[17] A Megrendelésben vállalt teljesítési határidő csak abban az esetben érvényes, ha a Szolgáltató a fordítandó anyagot a megrendelés teljesítése után öt órán belül – személyesen, e-mailben, postai úton vagy online módon – megkapja és a Megrendelő a fordítás ellenértékét számla vagy díjbekérő alapján megfizette. Ha a teljesítés pontos – óra/perc pontossággal meghatározott – határideje a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a megrendelésben rögzíteni kell, egyéb esetben a teljesítés határideje a vállalási határidő napján 12 óra.

[18] A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben egy neki fel nem róható okból (pl. mert a forrásanyag elvész, megrongálódik, vagy hiányos állapotban érkezik meg) nem tudja elkezdeni a megbízás feldolgozását. Ebben az esetben a vállalási határidő külön megállapodás keretében módosul.

[19] A tolmácsolási szolgáltatás díja elsődlegesen a teljesítésre fordított idő függvénye. A tolmácsolási szolgáltatás díján felül fizetendő az étkezés, a helyszínre történő utazás és szállás költsége, valamint minden olyan egyéb programra fordított idő díja, amelyen a tolmács a Megrendelő kérésére részt vesz, de nyelvi szolgáltatást nem végez.

[20] A lektorálás díja alapesetben a mindenkori fordítási díj 50 %-a. Más fordítóirodák által készített fordítások lektorálása esetén, amennyiben ezt a fordítás színvonala indokolja, a Szolgáltató jogosult fordítási díjat felszámítani.

[21] Fordítás és lektorálás esetén a lefordított/lektorált szöveg átadásának módját a megrendelésben kell rögzíteni, megállapodás hiányában az átadás olyan módon történik, ahogy a Megrendelő a forrásdokumentumot a Szolgáltató eljuttatta. Postai küldés választása esetén a Szolgáltató a lefordított/lektorált dokumentumokat ajánlott, tértivevényes küldeményként adja postára, aminek a díja a Megrendelőt terheli.

V. A megrendeléstől való elállás, felmondás joga

[22] A Megrendelés visszaküldése és a szolgáltatási díj kiegyenlítése után a Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a teljesítést. Fordítás és lektorálás esetén a Megrendelő következmények nélkül elállhat a megrendeléstől, amennyiben a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el. Amennyiben a teljesítés megkezdődött, elállásnak helye nincs, a megrendelést csak felmondani lehet. Ez esetben azonban a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés felmondásáról való tudomásszerzésig teljesített szolgáltatás díját és felmerült költségeket.

[23] Tolmácsolási szolgáltatás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 5 munkanappal mondhatja vissza a megrendelést, mely esetben kizárólag az igazolt és már felmerül költségeket köteles megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt 5 napon belül áll el a megrendeléstől, ki kell fizetnie a tolmácsolási díj 50 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért.

VI. Szolgáltatási díj megfizetése, teljesítése

[24] Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelőnek a szolgáltatási díjat a Szolgáltató teljesítésének megkezdése előtt kell kiegyenlítenie, melytől a felek a megrendeléskor egyedi kifejezett megállapodással eltérhetnek.

[25] A Szolgáltató a pénzügyi teljesítést, azaz a fordítási díj díjbekérő alapján teljesített banki jóváírását követően vagy készpénzes fizetés esetén a díj kézhez vételével egyidőben állítja ki a számlát. Ha a Felek utólagos fizetésben állapodtak meg, akkor a Megrendelő a fizetést a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében a számla keltétől számított 8 munkanapon belül teljesíti. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő fizetési késedelme esetén a már megrendelt, de még nem teljesített fordítási vagy tolmácsolási megbízásokat a pénzügyi teljesítésig felfüggessze illetve azt függőben tartsa.

VII. Minőségi kifogás, vitás kérdések eldöntése

[26] A Szolgáltatónak a fordítást az általában elvárható, szakszerű minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie, azonban a szakmai lektorálás nélkül megrendelt dokumentumokban előforduló sajátos terminológia fordításának szakszerűségéért nem vállal felelősséget, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg a terminológiát is Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

[27] A fordítási megrendelés késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő minden határidőn túli 24 óra elteltével a szolgáltatási díj 10 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbérre jogosult, amelynek maximális mértéke összességében nem haladhatja meg az adott megrendelésért összességében megfizetett nettó szolgáltatási díj összegét. Amennyiben a késedelmes teljesítés vis maior eredménye, a szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől, azt felmondani, vagy határidő-módosítást kérni a Megrendelőtől.

[28] Az elkészült munkát a Megrendelő köteles az átvételt követő 3 munkanapon belül átvizsgálni, és – minőségi kifogás esetén – észrevételeit ill. panaszait ezen időszakon belül írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva eljuttatni a Szolgáltatónak, ellenkező esetben a megbízás teljesítettnek minősül. A bizonyított hibák javítását a Szolgáltató köteles térítésmentesen elvégezni abban az esetben, ha azok kétséget kizáróan az ő hibájából fakadtak. A hibák javítására a Szolgáltatónak a teljes szöveget értve 2000 szavanként 1 munkanap áll rendelkezésre. Ha a Szolgáltató a megállapodás szerinti határidőig nem javítja ki a hiányosságokat, köteles a Megrendelőnek a [27] pont szerinti mértékű késedelmi kötbért fizetni.

[29] Amennyiben a Megrendelő a tolmácsolási megbízással kapcsolatban kifogást szeretne tenni, úgy köteles a teljesítést követő 3 munkanapon belül észrevételeit írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva eljuttatni a Szolgáltatónak, ellenkező esetben a megbízás teljesítettnek minősül. Bizonyított hibák esetén a Megrendelő arányos, de legfeljebb a megbízási díj összegéig terjedő árleszállításra jogosult.

[30] Vitás esetben a Solgáltató független szakértővel véleményezteti a fordítást, és ennek megfelelően dönt a további intézkedésekről (reklamáció elutasítása, korrekció, kötbér vagy árleszállítás). A Szolgáltatónak legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére a szakvélemény bekérésére. Amennyiben a reklamáció a szakvélemény alapján megalapozatlan, a szakértői költségeket a Megrendelő viseli, ellenkező esetben a szakértői költségek a Szolgáltatót terhelik. A szakértői vélemény eredményét a felek a vitára nézve irányadónak tekintik. Teljes szolgáltatási díj megtérítése esetén a Megrendelő az elkészült és átvett fordítást nem használhatja fel.

[31] A Szolgáltató nem vállal felelősséget a forrásszövegben található pontatlan megfogalmazások, illetve a kézírásos vagy nehezen olvasható szövegek fordításából eredő hibákért. Tolmácsolás esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a tájszólásban elhangzó, a természetes beszéd sebességét meghaladó, rossz minőségű műszaki feltételek mellett közvetített vagy érthetetlen szövegek fordításának minőségéért.

VIII. Adatkezelés

[32] A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait minden esetben bizalmasan kezeli és kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használja fel.

[33] A Szolgáltató a hozzá eljuttatott dokumentumokat és információkat a Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészben nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére.

[34] A részletes adatvédelmi szabályokat a Szolgáltató honlapján is közzétett külön adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

IX. Záró rendelkezések

[35] A fordítás mint szellemi alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A teljeskörű felhasználási jog a szolgáltatási díj maradéktalan teljesítését követően kerül Megrendelőhöz. Ezt követően Megrendelő szabadon jogosult a fordítás további felhasználásáról dönteni azzal hogy egyes személyhez fűződő részjogosítványok (pl. név feltüntetésének joga) továbbra is a Szolgáltatót illetik.

[36] A Felek vállalják, hogy megőrzik a szerződés teljesítéséhez szükséges minden olyan adatot és információt, amelyek a Felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

[37] A Megrendelő a Szolgáltató által igénybe vett teljesítési segédeket a szerződés időtartama alatt és az azt követő egy éven keresztül a Szolgáltató megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek végzésére. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét megszegi, a Szolgáltatóval szemben kártérítési felelősség terheli.

[38] A Felek törekednek arra, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezzék. Az egyeztetés sikertelensége esetén – értékhatártól függően – kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.

[39] A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

[40] A Megrendel – eltérő egyedi kikötés hiányában – a megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a titoktartási és szerzői jogok tiszteletben tartása mellett a Szolgáltató a Megrendelő részére elvégzett munkát a Megrendelő nevének feltüntetésével referenciaként felhasználja.

A Szolgáltató fenntartja jelen dokumentum egyoldalú megváltoztatásának jogát. A közzététel a Szolgáltató honlapján történik.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2022. április 6.